top of page

STADGAR FÖR FÖRENINGEN IDEELL MARKNADSFÖRING I SVERIGE

Antagna 2019, ändringar 2021, 2023

Organisations nr: 802523-7481

med hemort i Norsborg, Botkyrka kommun, Stockholms län

Bildad 2019

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningens ändamål är att hjälpa icke-vinstdrivande organisationer inom offentliga och ideella sektorer att föra sin verksamhet mer effektivt med hjälp av ideell marknadsföring.

 

Föreningens syfte:

 • förena ideella marknadsförare för kunskapsutbyte

 • utbilda och kompetensutveckla icke-vinstdrivande organisationer inom ideell marknadsföring

 • sprida kunskap om ideell marknadsföring som verktyg för att nå resultat bland icke-vinstdrivande organisationer

 • implementera ideell marknadsföring i icke-vinstdrivande organisationers verksamhet

 • utveckla ideell marknadsföring

Ovanstående kommer föreningen bedriva genom att genomföra workshoppar och föreläsningar som är öppna för allmänheten samt hålla öppen rådgivning för icke-vinstdrivande organisationer. Föreningens aktivitet grundar sig i strävan att påbörja och föra diskussion kring hållbarhet och social sammanhållning mellan icke-vinstdrivande organisationer, offentlig sektor och allmänheten genom ideell marknadsföring.

2 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

3 § Firmateckning

Antingen föreningens ordförande eller kassör har rätt ensam att teckna föreningens firma.

 

4 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/12.

 

5 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av extra årsmötet eller styrelsen.

6 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med enkelt majoritetsbeslut. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

7 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs ett beslut vid årsmöte med enkel majoritet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till välgörenhetsändamål.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska och juridiska personer som delar föreningens syfte och ändamål samt vill stödja föreningens arbete. Endast medlemmar som är fysiska personer får bli valda i föreningens styrelse. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Varje medlem äger en röst vid årsmötet och extra årsmötet.

 

9 § Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

 

10 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som senast den 31 mars inte har betalat medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

11 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 • har rätt till information om föreningens angelägenheter

 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer, med möjlighet att delta på distans. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt: via mail, i föreningens sociala medier och/eller på hemsidan.

Har förslag väckts om nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I dagordningen till årsmötet skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Dagordning för mötet skall vara medlemmarna tillhanda en vecka före mötet. Revisionsberättelse och ekonomisk berättelse med budjet skall vara färdig senast en dag före årsmötet.

 

14 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet på plats eller på distans. För att någon får rösträtt under årsmöte, som inte har varit medlem förra året, skall dennes medlemsavgift för kalenderår vara betald och bokfört på föreningens konto alternativt med kontant senast en bankdag (arbetsdag) inför årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

15 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock omröstningen ske slutet.

 

16 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av årsmötesordförande

 3. Val av årsmötessekreterare

 4. Val av en protokolljusterare

 5. Fastställande om röstlängd på mötet

 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 7. Fastställande av dagordning

 8. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 9. Ekonomisk berättelse för det senaste räkenskapsåret

 10. Revisionsberättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 12. Behandling förslag och motioner

 13. Fastställande av medlemsavgifter

 14. Verksamhetsplan

 15. Ekonomisk plan och fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsår

 16. Val av:

  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år

  2. föreningens kassör för en tid av 1 år

  3. övriga ledamöter i styrelsen

  4. valberedning

  5. revisor

 17. Övriga val

 18. Övriga frågor

Årsmötesprotokollet justeras av mötesordförande samt en vald protokolljusterare. Protokollet undertecknas av årsmötesordförande, årsmötessekreterare samt en vald protokolljusterare.

 

17 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det. Styrelsen skall kalla till det extra årsmötet minst två veckor i förväg och handlingarna till medlemmarna skall vara dessa tillhanda en vecka i förväg. Vid extra årsmötet får endas de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Årsmöteshandlingar, motioner och förslag från styrelsen skall skickas till medlemmarna senast en vecka innan årsmötet

 

VALBEREDNINGEN

18 § Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda val vid årsmötet. Ordinarie årsmöte skall, som förberedelse inför nästkommande ordinarie årsmöte, utse en valberedning bestående av två föreningsmedlemmar. Ledamot av valberedning kan icke själv föreslås eller väljas till styrelseledamot eller revisor. Valberedningen har tystnadsplikt angående uppgifter de får vetskap om i sin egenskap av valberedning.

 

REVISORER

19 § Revision

Föreningens räkenskaper skall föras kalenderårsvis och tillhandahållas revisorn senast en månad före årsmötet. Revisionen skall vara verkställd före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte väljs revisor för en period av ett år. Revisor får inte vara nära anhörig (dvs. make, maka, sambo, barn, syskon, förälder) till någon av styrelsemedlemmarna.

 

STYRELSEN

20 § Sammansättning

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen består av ordförande, kassör, en eller tre övriga ledamöter samt upp till två suppleanter. Samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Mandattiden för samtliga är ett år.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

21 § Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger att:

 1. kalla till årsmöte/föreningsmöte

 2. förbereda frågor för föreningsmöten och årsmöten

 3. ansvara för föreningens administration och löpande verksamhet

 4. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

 5. sammanställa verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering

 6. tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

 7. ansvara för och förvalta föreningens medel

 

22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamöter tillhanda minst sju dagar innan möte. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut är giltiga när minst hälften av närvarande ledamöter biträtt beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Vid delat ordförandeskap äger endast en av ordförandena rösträtt.

bottom of page